Asociace klinických psychologů ČR

27.01.2019

ROLE KLINICKÉHO PSYCHOLOGA A DĚTSKÉHO KLINICKÉHO PSYCHOLOGA V PÉČI O DĚTI S NEUROVÝVOJOVÝMI PORUCHAMI

Kliničtí a dětští kliničtí psychologové mají nezastupitelnou roli v diagnostice a péči o děti s neurovývojovými poruchami včetně poruch autistického spektra. Zejména dětští kliničtí psychologové jsou vzděláni v tzv. vývojové diagnostice, tedy v diagnostice dětí v rozmezí 0-3 roky, a díky tomu mohou zásadní měrou přispět k časnému záchytu poruch psychického vývoje v nejširším slova smyslu a k identifikaci rizikových odchylek vývoje u nejmenších dětí. Stejně tak se zabývají návrhem intervencí.

Kliničtí a dětští kliničtí psychologové se sdružují v profesní organizaci - v Asociaci klinických psychologů České republiky. Někdy panují zmatky kolem toho, kdo je klinickým a dětským klinickým psychologem a je bohužel smutnou realitou, že za obě zmíněné profese, ale mnohdy i za psychologa obecně, se někdy vydávají placené služby odborníků zcela jiných kvalifikací. Klinický psycholog je ten, kdo je atestovaný v základním oboru klinická psychologie, dětská klinická psychologie má pak svou druhou, navazující atestaci na atestaci základní. Složení atestace představuje nezbytnou podmínku pro samostatný výkon profese psychologa ve zdravotnickém zařízení.

Pokud dítě potřebuje vyšetření nebo péči klinicko-psychologickou, nebojte se ověřovat si a ptát se, zda místo, kam přicházíte, je skutečně zdravotnickým zařízením a zda odborník, který se vám bude věnovat, disponuje atestací v klinické psychologii, případně má vyšší specializaci a je dětským klinickým psychologem. Jeví se nám jako zcela zásadní, aby se dětem s psychickými poruchami včetně neurovývojových věnovali ti, kteří jsou nositeli zdravotnické zodpovědnosti a jsou ve svých oborech patřičně vzděláni.