Screening detects autism in toddlers

28.02.2019

Diana L. Robins: Včasné odhalení autismu je klíčové pro usnadnění přístupu k metodám založeným na důkazech, specifickým pro autismus, které následně vedou k lepším výsledkům v průběhu života. Poskytovatelé primární péče jsou těmi odborníky, kteří nejpravděpodobněji vídají velmi malé děti, ale při zdravotních prohlídkách je náročné vypozorovat řadu projevů chování, jež jsou spojeny s autismem. Proto standardizovaný screening, vyplněný rodičem, je důležitým doplňkem k odbornému sledování vývoje ze strany poskytovatele. Naše data ukazují, že náš standardizovaný screening s Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised, with Follow-Up (M-CHAT-R/F) identifikuje mnoho dětí s autismem před dosažením dvou let věku, což je mnohem dříve, než je průměrný věk při stanovení diagnózy. Standardizovaný screening je také důležitý nástroj pro snižování rozdílů v přístupu k diagnostice znevýhodněných rodin.

The early detection of autism is essential to facilitate access to evidence-based, autism-specific early intervention, which in turn, leads to improved outcomes across the lifespan. Primary care providers are the health experts most likely to see very young children, but well-child health checks are a difficult time to observe many of the behaviors associated with risk of autism. Therefore, standardized screening, completed by the child's parent, is a critical complement to the provider's expert developmental surveillance. Our data shows that standardized screening with the Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised, with Follow-Up (M-CHAT-R/F) identifies many children with autism before the age of two, which is much younger than the average age of diagnosis. Standardized screening also is an important approach to reduce disparities in access to diagnosis for children from underserved families.