Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP

29.01.2019

Mít svoje zastoupení v České lékařské společnosti JEP je ctí každého oboru, odbornosti či segmentu lékařské péče (LP). O přijetí odborné společnosti (OS) do ČLS JEP rozhoduje Shromáždění ČLS JEP a není vždy pravidlem, že je OS přijata. Musí splňovat pravidla včetně odborného poslání.

OS nekopírují existující specializační obory. Tak existuje například Společnost pro porty a permanentní katétry, Česká společnost pro bioimplantologii, Česká společnost chirurgie ruky a mnohé další. Základním úkolem odborných společností je starat se o teoretický základ oboru či odbornosti či segmentu LP, pre-, postgraduální i kontinuální vzdělávání, být jeho odborným garantem. Podílejí se v rámci spolupráce Ministerstva zdravotnictví a ČLS JEP na připomínkování zákonů. Vydávají odborná stanoviska. V souladu s posláním ČLS JEP dbají o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usilují o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost. V tomto smyslu se rozvíjí spolupráce mezi existujícími odbornými společnostmi.

Odborná společnost praktických dětských lékařů vznikla na sjezdu Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, a jejím základem se stala dřívější vědecká rada této organizace. Dne 1. 9. 1997 byla oficiálně přijata do České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Důvodem vzniku byla potřeba hájit odborná stanoviska praktických dětských lékařů na různých úrovních, kde doposud byla absence těchto názorů. Jediným partnerem v rovině odborné z oblasti pediatrie byla do té doby Česká pediatrická společnost. Vědomi si odlišnosti vnímání problematiky, kterou řeší praktický lékař pro děti a dorost, vyvstala nutnost založení vlastní odborné společnosti. Současně tak vnikla paralela s odborným zastoupením praktických lékařů pro dospělé, kteří již v té době měli vlastní odbornou společnost.

Zakotvení pozice odbornosti praktický lékař pro děti a dorost v primární péči není možné bez pomoci vlastní odborné společnosti. Naším cílem je podpora a rozvoj pediatrické primární péče v České republice, spolupráce s jinými obory, i s našimi zahraničními partnery. Naše země má tradici unikátní sítě praktických lékařů pro děti a dorost, pokrývající celé území. Považujeme za nutné její udržení a další rozvoj v závislosti na měnících se podmínkách. Bohužel v současné době je situace v primární péči krizová, populace praktických dětských lékařů stárne

Odborná společnost se podílí na pregraduální i postgraduální přípravě pediatrů pro primární péči, organizuje vzdělávací akce, podílí se na tvorbě národních doporučení a vědecko-výzkumné činnosti v oboru. Podílí se na řešení závažných celospolečenských témat jako jsou návykové chování dětí a adolescentů, prevence onkologických a civilizačních onemocnění, racionální antibiotická politika, prevence obezity, reforma primární péče, reforma psychiatrické péče, atd. Jedním z vážných témat je řešení problematiky osob s poruchami autistického spektra, kde se odborná společnost zasadila o zavedení včasného záchytu poruch autistického spektra do preventivních prohlídek dětí u praktických dětských lékařů.

Členové OSPDL ČLS JEP stáli za vznikem první učebnice praktické dětské medicíny, Praktické lékařství pro děti a dorost.

www.ospdl.eu