Setkání vědecké rady

08.09.2021

Dne 1.9. 2021 se konalo setkání vědecké rady nad projektem Ověření účinnosti Rané intervence O.T.A., který přešel do závěrečné - evaluační fáze.

Rady se zúčastnili přední odborníci na problematiku: prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc., prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc., doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc., MUDr. Magdalena Ryšánková, PhDr. Romana Straussová, Ph.D., Mgr. Martin Nekola, Ph.D., Mgr. Berta Burkoňová, přítomni byli také administrátoři projektu.

Diskutovalo se téma vyhodnocování výsledků studie, probrány byly nejnovějšími studie účinných intervencí PAS raného věku, srovnávací studie (Volkmar et Chawarska, 2020) a další studie ze zahraničí, údaje nutné zohlednit v evaluaci pro možnost metaanalýzy, nejnovější poznatky neurovědy, vývoj mozku pre/perinatálně i později - poznatky potvrzující výsledky vývoje dítěte v naší studii.

V tuto chvíli jsou u části dětí provedena závěrečná vyšetření dětským klinickým psychologem, pedopsychiatrem i klinickým logopedem s velmi pozitivními výsledky. U velké části dětí došlo k významnému zlepšení, které u některých již aktuálně neodpovídá klinickému obrazu poruchy autistického spektra (dokládanému v klinických vyšetřeních a také v závěrečných testech ADOS-2, který mělo při vstupu všech 59 dětí intervenční studie přinejmenším v oblasti středně těžké symptomatiky PAS), do konce roku bude proveden výstupní ADOS-2 u všech dětí intervenční i kontrolní skupiny. V intervenční skupině je nyní nejméně 16 dětí zařazených v běžných dětských kolektivech bez asistentů a schopné hrát si a komunikovat s vrstevníky (některé totiž zůstaly doma z důvodu strachu rodičů z pandemie). Studie při vyhodnocení zohledňuje případné přidružené poruchy, jak v rámci neurovývojových poruch tak např. smyslových vad nebo motorických obtíží.

Nejvnovější poznatky neurovědy, neuropsychologie a dětské psychiatrie potvrzují, že východiska, na kterých stojí Raná intervence O.T.A. jsou veskrze správná a další nová zjištění naši původní hypotézu dále potvrzují. Batole potřebuje péči svého primárního pečovatele založenou na primární intersubjektivitě a stimulování vývoje v jeho správné posloupnosti, s minimálním využíváním operativního podmiňování, které nemotivuje dítě ke spontánní aktivitě v oblasti neverbální a později i verbální komunikace. Potřebuje práci na stimulaci dovedností v podstatě neustálou, což je možné jedině při efektivním přístupu k terapii a vyloučení všeho, co je nadbytečné a nevede k dobrému výsledku (zbytečné učení dítěte, zbytečné vysvětlování, zbytečné napomínání, které je naopak kontraproduktivní).

Máme obrovskou radost z našich dětí, převelice děkujeme všem rodičům, kteří svým úsilím dovedli své děti do bodu, kdy se dají konstatovat takto pozitivní výsledky v krátkém čase obvykle necelých dvou let a za pouhých několik terapeutických setkání (7-10, výjimečně 11)!