Workshop 6: Videotrénink interakcí® a jeho využití v raném věku

18.02.2019

Kateřina Šilhánová: Metoda Videotrénink interakcí® (dále jen VTI) je využívána jako prevence, krátkodobá intervence nebo terapie při poruchách v oblasti komunikace s cílem identifikovat, aktivovat a rozvíjet konstruktivní interakci, podpořit stávající zdroje a zároveň podnítit vývojové procesy všech zúčastněných v daném systému a tím využít co nejlépe jejich vlastní kapacitu a potenciál. Podstatou metody VTI je zaměření na interakční dyádu "já-ty". Podobně jako řada příbuzných metod (Marte Meo, Video Feedback Intervention to Promote Positive Parenting (VIPP), Intuitive Parenting (IP), Intensive Interaction a dalších) využívá VTI metodu videoanalýzy (resp. mikroanalýzy) interakce na základě na videozáznam zachycených běžných komunikačních situací, po níž následuje rozhovor vyškoleného pracovníka (VTI trenéra) s klientem nad vybranými (editovanými) momenty úspěšné interakce (tzv. videofeedback). Pro VTI je zásadní aktivní zapojení rodičů do možného procesu změny, nezaměřujeme se na diagnózu dítěte, ale společně s rodiči hledáme řešení obtížných nebo problémových situací v interakci s takovým dítětem.

Hlavním mediem intervence je videozáznam běžných situací, nejdůležitější částí práce s klientem je pak rozhovor nad vybranými úseky takového videozáznamu. Pracovník dochází do rodiny a natáčí krátké sekvence interakcí, z nichž pak vybírá ty, které pomáhají vytvářet významný a konstruktivní rozdíl oproti dosavadnímu pohledu rodiny (pečujícího). Takové úseky se silnou výpovědí si poté společně s klienty prohlížejí a reflektují je s důrazem na možné zdroje. Předností tohoto přístupu je posilování toho, co již funguje a rozvíjení velmi konkrétních možností volby jednání, dochází k uvědomování si interakčních vzorců, které byly běžnému vnímání utajeny.

Metoda VTI má široké možnosti uplatnění, a zejména v posledním desetiletí je významným terapeutickým prostředkem využívaným v oblasti péče a podpory rodin s dítětem s PAS. Ve VTI nepracujeme přímo s dítětem s projevy PAS, ale s rodiči či dalšími pečujícími, např. pedagogy apod.

Významným hlediskem a výhodou metody VTI je intenzita a efektivita při práci s rodinou. VTI řadíme mezi krátkodobé formy terapie (poradenství), práce s rodinou je často ukončena v rozmezí 3 - 5 měsíců od domluvení si cíle spolupráce s rodinou (často stačí k dosažení cíle nebo k významnému zlepšení komunikační situace 4-6 cyklů VTI práce v rodině).

VÝZNAM VYUŽITÍ METODY VTI V RANÉM VĚKU

Poruchy autistického spektra (PAS) zastřešují termín často používaný k popisu spektra diagnóz, které zahrnují autistickou poruchu, atypický autismus, Aspergerův syndrom, pervazivní vývojovou poruchu a jiné pervazivní poruchy. Společně jsou PAS charakterizované nedostatkem schopnosti komunikovat (na neverbální i verbální úrovni), poruchami v sociálních interakcích a omezenými a opakujícími se vzorci chování, nedostatkem aktivního zájmu a rigiditou aktivit. Jedním ze základních a nejvážnějších deficitů u jedinců s PAS je deficit emocí, přitom zpracování afektu je považováno za základ lidské zkušenosti a základ lidských interakcí v každodenním životě. Tento složitý proces zahrnuje schopnost vnímat, rozumět a reagovat přiměřeně na emocionální podněty, tudíž neschopnost interpretovat tato sociální vodítka a neschopnost pochopit projevy druhých brání rozvoji smysluplných sociálních vztahů. V důsledku toho jsou jedinci s PAS vystaveni významnému riziku sociálního odmítnutí, které vede až k sociální a fyzické izolaci.

Ve VTI se snažíme zaměřit na interakci rodič - dítě s PAS, zejména na neverbální komunikaci, tzn. na gesta, výraz obličeje, schopnost navázet a udržet oční kontakt, pokoušíme se identifikovat aktuální zájem dítěte, zaměření na věci, události, osoby, na motivaci v každodenních komunikčních aktivitách. Zajímá nás spontánní vokalizace (slova, zvuky, broukání) a zejména to, jak na tyto signály reaguje komunikační partner, jakým způsobem je schopen těchto signálů využít k otevření "dialogu" s osobou s PAS. Na základě naší zkušeností je možné konstatovat, že využití VTI v rodinách s dítětem s PAS může redukovat "senzorický chaos" a stres, který mnoho jedinců s PAS během interakce zažívá a nastavit úspěšnou interakci, jejímž základem je vzájemnost, respekt a komunikující vztah.

OČEKÁVANÝ PŘÍNOS

VTI je velmi efektivní jako podpora rodin i odborníků, kteří pracují s dětmi s PAS. Základním přínosem pro rodiče je navázání a udržení kontaktu s dítětem, často nečekané otevření možností a nových strategií, jak kontakt s dítětem navázat a udržet, ev. zapojení dalšího dítěte - sourozence do smysluplnného kontaktu, hry, učení se novým věcem. Dodatečným přínosem může být rozvoj vokalizace a významnější využívání neverbální a verbální komunikace ze strany dítěte s PAS, schopnost zaměření se dítěte na smysluplnou činnost apod. Přínosy se odvíjejí pochopitelně od počátečního stavu dítěte a jeho schopnosti vstupovat do sociálního kontaktu. Pro rodiče je významné sledovat pozitivní vývoj, jak u dítěte, tak u sebe, což vede ke zvyšování pocitu vlastní kompetence.

Ne bezvýznamným efektem VTI je i možnost upřesnění diagnózy v oblasti PAS, zejména tehdy, když existuje mezioborová spolupráce odborníků.