Ověření účinnosti Rané intervence O.T.A. u dětí s pozitivním nálezem v testu M-CHAT-R

Metodika Rané intervence O.T.A. začala vznikat v roce 2010. V letech 2012-2016 proběhl na PedF UK první výzkum účinnosti této metody. Po publikování výsledků byla metoda dále využívána a rozvíjena a výsledky byly stále velmi povzbudivé.

Tento projekt má ověřit nebo vyvrátit opakovatelnost výsledků a to za využití dalších terapeutů, také mimo C)T)A) tak, aby mohla být metoda využívána dalšími profesionály a napomohla snižovat dopady počínající nemoci na další vývoj dětí.

Ověření účinnosti Rané intervence O.T.A. u dětí s pozitivním nálezem v testu M-CHAT-R

Metodika Rané intervence O.T.A. začala vznikat v roce 2010. V letech 2012-2016 proběhl na PedF UK první výzkum účinnosti této metody. Po publikování výsledků byla metoda dále využívána a rozvíjena a výsledky byly stále velmi povzbudivé.

Tento projekt má ověřit nebo vyvrátit opakovatelnost výsledků a to za využití dalších terapeutů, také mimo C)T)A) tak, aby mohla být metoda využívána dalšími profesionály a napomohla snižovat dopady počínající nemoci na další vývoj dětí.


Longitudinální studie účinnosti O.T.A. na PedF UK 2012-2016
Longitudinální studie účinnosti O.T.A. na PedF UK 2012-2016

Pro koho je projekt určen

Pro rodiny dětí, které vykázaly vysokou pozitivitu v testu M-CHAT-R a chtějí dostat

 1. péči špičkového klinického logopeda, péči lékaře - přední kapacity pedopsychiatrie a čtyřdenní pobytovou terapii dítěte včetně celého rodinného systému + testování ADOS - 2 (zlatý standard test) zkušeným diagnostikem ZDARMA.
 2. nebo chtějí pracovat výlučně metodou O.T.A. (trénování rodičů pro práci s dítětem)


PODMÍNKY PŘIJETÍ DO PROJEKTU: VYSOKÉ RIZIKO PAS M-CHAT/R ≥7

DĚTI VE VĚKU 18-36 MĚSÍCŮ PŘI VSTUPU DO INTERVENCE

KAPACITA OMEZENA KRITÉRIEMI PROJEKTU. PO NAPLNĚNÍ POČTU 100 DĚTÍ A RODIN BUDE NÁBOR UKONČEN

Časová osa projektu

První rodiny vstupují do projektu v únoru 2019, poslední na podzim roku 2019.

2019-2021 Rodina a dítě v péči pedopsychiatra, klinického logopeda a rané péče

nebo Raná intervence O.T.A.

2021-2022 Vyhodnocení projektu a publikování výsledků výzkumu

Charakteristika dítěte s pozitivním záchytem M-CHAT-R nebo M-CHAT-R/F

 • V případě pozitivního nálezu v dotazníkovém testu M-CHAT-R a M-CHAT-R/F se s velkou pravděpodobností může jednat o poruchu vývoje dítěte, o některou neurovývojovou poruchu.
 • Tyto poruchy mohou v ojedinělých případech postupně vymizet a nadále nemají na vývoj dítěte vliv. Ve většině případů však rodič potřebuje odbornou pomoc při stimulaci dovedností dítěte nutných pro jeho zdravý vývoj, protože běžná, intuitivní výchova v takovém případě nestačí.
 • Mezi neurovývojové poruchy patří také poruchy autistického spektra. Zde se naopak vývoj s věkem dítěte odchyluje od zdravého vývoje stále zřetelněji, je nerovnoměrný a symptomatika se prohlubuje. Nedá se léčit, ale dá se úspěšně ovlivňovat působením vnějšího prostředí - výchovnými postupy - upravovat projevy.
 • V raném věku se však může podařit dobře mířenou intervencí stimulovat dovednosti, které patří ke zdravému vývoji dítěte a donutit mozek "přepsat" své původní nastavení (epigenetika), posílit zdravý vývoj dítěte a v optimálním případě dosáhnout plné integrace a zdravého vývoje.

Raná intervence O.T.A.

 • Ke stimulaci zdravé reaktivity u ohroženého dítěte je třeba vysoké intenzity terapeutického působení, kterého není možné dosáhnout mimo rodinu dítěte. Proto je intervence O.T.A. - podobně jako např. Vojtova metoda - zaměřená na trénováním rodičů, kteří se stanou hlavními terapeuty dítěte.
 • Intervence není zaměřena na práci s dítětem a jeho trénování, ale na optimalizaci vnějšího prostředí dítěte prostřednictvím primárních vychovatelů. Cílem je stimulace zdravého vývoje dítěte. Ze své podstaty je O.T.A. vhodná pro pozitivní vývoj každého dítěte, z podmínek zdravého vývoje vychází.

Podmínky úspěchu Rané intervence O.T.A.

 • Rodič plně angažovaný v terapeutické práci, ochotný trénovat své vlastní výchovné dovednosti tak, aby dosáhl pozitivní změny ve vývoji dítěte.
 • Rodič schopný na začátku snížit své nároky na dítě na minimum, přitom později je postupně zvyšovat a vyžadovat jejich plnění bez škodlivého litování dítěte.
 • Plnění plánu intervence, která vypadá jednoduše, ale v praxi zpočátku znamená náročnou práci a snahu o změnu především na straně nás vychovatelů (práce rodičů je poměrně náročná a první neměnné úspěchy se dostavují v řádu měsíců).
 • Měření a zaznamenávání chování vychovatele do záznamového archu podle aktualizovaného plánu intervence.
 • Raná intervence O.T.A. vykázala horší výsledky u dětí, které pracovaly nejen pod vedením rodičů, ale zároveň pod pravidelným působením odborného terapeuta. Lepší výsledky opakovaně vykazují děti, které jsou terapeuticky vedeny pouze svými rodiči pod supervizí terapeuta a terapie dítěte je přidána maximálně v počtu 4-5 hodin v průběhu dvou let.

Kdo se na projektu podílí

 • Ranou intervenci O.T.A. provádí terapeuté O.T.A. a VTI Centra Terapie Autismu
 • Videotrenéři proškolení v metodě O.T.A. mimo Cetrum Terapie Autismu
 • Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP
 • prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. - dětský a dorostový psychiatr
 • MUDr. Ryšánková - pedopsychiatr a diagnostik (NAUTIS, Canadian Medical)
 • Soukromá klinika Logo, Brno (dětský psychiatr a klinický psycholog)
 • Mgr. Přemysl Mikoláš - psycholog a psychoterapeut
 • Mgr. Anna Vozková - psycholog
 • Mgr. Martin Nekola, Ph.D., Mgr. Markéta Nekolová - evaluace
 • Projekt realizuje tým Centra Terapie Autismu

Stručný popis výzkumného designu

Do projektu bude zařazeno 100 dětí a jejich rodin, děti s pozitivním záchytem v M-CHAT/R nebo M-CHAT-R/F.

Děti projdou na začátku projektu vyšetřením pedopsychiatra a škálováním ADOS-2 a po dvou letech bude tento test zopakován. Výsledky intervenční skupiny budou srovnány s výsledky kontrolní skupiny.

Rodiny budou hodnoceny dotazníkem měřícím míru rodičovské spokojenosti a stresu na začátku a na konci projektu. Bude vyhodnocen osobnostní dotazník rodiče.